Informació addicional sobre Protecció de Dades

FUNDACIÓ A. BOSCH es preocupa profundament per garantir el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal de tots els seus usuaris, clients i interessats en la seva labor, complint per això amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal.

És per això que, a efectes del registre en el lloc web únicament es recolliran, amb caràcter obligatori, les dades necessàries per a la prestació del servei, complint amb l’estipulat per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter Personal.

L’usuari, en acceptar la present Política de Privacitat, declara que totes les dades que proporciona en el formulari de creació de compte són veraços i estan actualitzats, devent l’usuari posar-se en contacte amb la FUNDACIÓ A. BOSCH en cas que desitgi modificar alguna dada de caràcter personal o procedint a l’edició dels mateixos en l’apartat corresponent del lloc web. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions o informacions falses o inexactes que proporcioni a la FUNDACIÓ A. BOSCH així com de tots els danys i perjudicis que això ocasioni a l’entitat.

Així mateix, reiterem el compromís de la FUNDACIÓ A. BOSCH de complir escrupolosament amb tot el que es disposa per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. i, en concret, es compromet a guardar el deure de secret respecte de les dades als quals tingui accés així com a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar l’accés, modificació o supressió de dades de manera no autoritzada.

Qui és el responsable?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos respecte a la gestió d’usuaris, donants o possibles contactes és la FUNDACIÓ A. BOSCH.

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que la FUNDACIÓ A. BOSCH tracta sobre els seus clients és:

  • Dades d’identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Dades econòmiques i de transaccions
  • Dades professionals
  • Informació comercial

En cap cas tractem, en el lloc web, dades especialment protegides. Totes les dades a dalt esmentades els hem obtingut directament de vostè en facilitar-nos les dades d’identificació i demés informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació entre les parts.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a usuaris, donants o possibles contactes que la Fundació recopili mitjançant els diferents formularis de contacte o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat o en qualsevol cas, segons els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, la FUNDACIÓ A. BOSCH guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.

Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?

 

Tractament de dades personals Finalitat Base de legitimació
Gestió del formulari de contacte Administració i gestió de la consulta o comentaris realitzats Consentiment de l’interessat
Contacte, gestió i tramitació de les consultes i sol·licituds dels usuaris/contactes Gestionar les dades personals dels usuaris/contactes que es posen en contacte amb la Fundació mitjançant qualsevol dels canals de contacte posats a disposició amb la finalitat de rebre consultes i/o sol·licituds dels usuaris, així com per a mantenir el contacte entre les parts, prestar serveis d’atenció a l’usuari/contacte Interès legítim del responsable del tractament
Accions publicitàries o enviaments publicitaris Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial mitjançant la Newsletter. Interès legítim i normativa que regula els Serveis de la Societat de la informació i el comerç electrònic – Usuaris amb relació contractual prèvia.
Consentiment de l’interessat – Contactes i usuaris sense relació contractual prèvia.
Gestió i administració de les donacions Gestionar i administrar la donació efectuada Interès legítim del responsable del tractament
Gestió de les dades per a desgravar l’aportació realitzada pel donant en la seva declaració de la renda. Compliment d’una obligació legal aplicable

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que la FUNDACIÓ A. BOSCH rebi un requeriment legal per part d’aquestes autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de la Fundació o els seus clients i el públic en general.

L’informem que la nostra entitat no realitza transferències internacionals de dades en matèria de gestió d’usuaris, donants o possibles contactes.

Quins són els seus drets com afectats o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FUNDACIÓ A. BOSCH està tractant dades personals que el concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessari per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades la FUNDACIÓ A. BOSCH deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

També s’informa a l’usuari, donant o possible contacte que. en qualsevol moment. pot exercitar els esmentats enviant un correu electrònic a l’adreça:rgpd@fundacioabosch.org.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades.

C/ Jorge Juan, 6 (28001) – Madrid
Telf. 901100099 / 912663517

Finalitat de la newsletter

La finalitat del tractament és la gestió de l’enviament de comunicacions comercials sobre productes de la FUNDACIÓ A. BOSCH, emparat pel consentiment donat en el formulari de subscripció. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, mitjançant el correu rgpd@fundacioabosch.org.

Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Les dades recollides es conservaran mentre es disposi del consentiment i les dades siguin necessàries per complir amb la finalitat definida, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, la FUNDACIÓ A. BOSCH no us podrà enviar les promocions especificades, ni remetre-us cap comunicació del vostre interès.