Informació addicional sobre Protecció de Donacions

El lloc web https://www.fundacioabosch.org és propietat de la FUNDACIÓ A. BOSCH amb la direcció fiscal en Pla de Begudà (17857) St. Joan les Fonts (Girona).

La FUNDACIÓ A. BOSCH podrà sol·licitar informació personal dels seus donants a través del seu lloc web per a finalitats pròpies de gestió, comunicació i administració. En aquest sentit, la utilització del nostre lloc web per enviar un donatiu suposa que vostè ha llegit la nostra política de donacions, així com la nostra política de privacitat.

Totes les donacions s’inverteixen, íntegrament, en projectes de recerca i cerca de solucions mèdiques a malalties infantils.

La política de donacions regula la relació entre la FUNDACIÓ A. BOSCH i l’usuari, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La FUNDACIÓ A. BOSCH es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a la política de donacions. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la pàgina web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

L’objecte de la pàgina web és promoure la recerca i la cerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils i, en general, contribuir al benestar de les persones al llarg de la seva vida. La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a usuari o client declara conèixer, entendre i acceptar les condicions establertes en la política de donacions. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de la FUNDACIÓ A. BOSCH i la realització de donacions.

És important informar que tots els continguts de la pàgina web estan en espanyol i català.

Així mateix, per a realitzar una donació, vostè pot dirigir-se a l’apartat “Col·labora” que trobarà a la pàgina web.

Una vegada realitzada la donació, rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra, l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid.

Mètode de les donacions

A través d’aquesta pàgina web, vostè podrà realitzar donacions a FUNDACIÓ A. BOSCH de les diferents maneres:

 • Fent donacions puntuals en les quals s’aporta una única quantitat a la fundació.
 • Fent-se col·laborador: en les quals es realitza una aportació econòmica periòdica fixa de la quantitat i periodicitat que l’usuari triï (amb una quantitat/periodicitat mínima de 20 €/any).
 • Mitjançant la donació de l’herència i/o llegat. És a dir, fent que la vinculació amb la fundació perduri mitjançant la donació de l’herència i/o llegat a aquesta.
 • Les empreses o entitats poden col·laborar amb la fundació destinant un % d’algun dels seus productes i/o serveis o mitjançant la celebració de dies solidaris, etc.

Característiques, oferta i vigència de les donacions

Les donacions a la nostra pàgina web es detallen les característiques essencials d’aquests.

En compliment de la normativa vigent, la FUNDACIÓ A. BOSCH ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus.

No obstant això, la FUNDACIÓ A. BOSCH es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per la política de donacions vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Formes de pagament i execució de la donació

Per a donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), és necessari que incloguin en el seu web les dades bàsiques que identifiquen al comerç en l’acompliment de la seva activitat:

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002 d’11 de juliol)

Article 10 Informació general

1. Sense perjudici dels requisits que en matèria d’informació s’estableixen en la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació:

a) El seu nom o denominació social; la seva residència o domicili o, en defecte d’això, l’adreça d’un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir amb ell una comunicació directa i efectiva.

b) Les dades de la seva inscripció en el Registre Mercantil en el qual, si s’escau, es trobin inscrits o d’aquell altre registre públic en el qual ho estiguessin per a l’adquisició de personalitat jurídica o únicament als efectes de publicitat.

c) El número d’identificació fiscal que li correspongui, així com que tinguin completat els termes i condicions referents a:

  • Cancel·lació de demanats
  • Devolució i reemborsament
  • Seguretat i protecció a compradors
  • Enviaments, privacitat i protecció de dades

Deure d’informar sobre el tractament de dades a l’afectat (informació bàsica)

En compliment del que s’estableix en els articles 13 i 14 del RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en l’article 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de desembre, posem a la disposició de l’usuari la informació bàsica referent al tractament de les seves dades de caràcter personal.

L’activitat de tractament és Gestió i administració de les donacions. El Responsable del tractament és la FUNDACIÓ A. BOSCH. La finalitat del tractament és gestionar i administrar la donació efectuada, així com la gestió de les dades per a desgravar l’aportació realitzada pel donant en la seva declaració de la renda. Quant a la bases jurídiques del tractament són l’interès legítim del responsable del tractament i el compliment d’una obligació legal. En relació amb els destinataris de les dades personals: hi ha previsió de cessions, consultar informació addicional en la política de privacitat. Sense previsió de transferències internacionals. Quant als drets de què disposa l’interessat en relació amb les seves dades, aquest pot dirigir-se a la FUNDACIÓ A. BOSCH com a responsable: rgpd@fundacioabosch.org.

Pot consultar aquesta informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.fundacioabosch.org/ca/politica-de-privacitat/.

Deduccions fiscals aplicables a les teves donacions

Als donants de la FUNDACIÓ A. BOSCH els informem, que totes les donacions fetes a la nostra entitat per un donant resident fiscal a Espanya gaudeixen d’una deducció en la quota de l’impost de la renda de les persones físiques (si el donant és persona física) o en l’impost de societats (si el donant és persona jurídica), ja que la fundació es troba entre les entitats beneficiàries del mecenatge Capítol I del Títol III, art. 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’Interès General.

Per als particulars, en els primers 150€ donats la desgravació, és del 80%, amb un 35% addicional per a la resta. Així mateix, els usuaris disposen de més informació sobre les desgravacions a https://www.fundacioabosch.org/ca/desgravacions/

En el cas de donacions de l’exterior, el tractament fiscal queda relegat a les lleis de cada país.

Així mateix, si requereix un rebut físic de la donació per motius fiscals, si us plau contacti’ns i amb gust li facilitarem el corresponent certificat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

En tractar-se d’una donació, la realització de la mateixa no comporta el lliurament de cap producte o servei, ni el dret de desistiment. Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

També s’informa a l’usuari que al tractar-se d’una donació incondicional no existeix la possibilitat de reemborsament de pagament.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic (fundacio@fundacioabosch.org).